Bolvir diptic 1 Bolvir diptic 2

PROGRAMA DETALLAT DE LA CANDIDATURA
ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG DE 2019


1.- POLÍTIQUES DE DINAMITZACIÓ SOCIAL

GENT GRAN
Creació local social als nous porxos de cal Fanxico
Trasllat del parc de salut de la Font de la Vall al jardí de la piscina
Construcció d’una pista de petanca a la nova plaça de l’Ajuntament
Nou servei d’assistència social
Suport personal, social i familiar
Cursos de formació a demanda
Organització periòdica d’excursions lúdiques i culturals
Trasllat de la festa de la Gent Gran a principis de la tardor
Anàlisi possibilitat de Residència per gent gran
JOVENT
Construcció d’habitatges socials, locals comercials i professionals
Ajuts a les iniciatives proposades pels joves
NENS
Promoció de l’esplai d’estiu a partir de 3 anys
Substitució dels elements del parcs infantils actuals

2.- COMERÇ I ACTIVITAT ECONÒMICA

Donar facilitat i suport al comerç pel seu manteniment , ja que es considera indispensable per la vida del poble
Fomentar l’arrelament d’empreses al nou polígon de Les Esqueres
Foment d’iniciatives emprenedores per a professionals i autònoms, per crear llocs de treball en diferents sectors i promocionar el teixit comercial
Foment de l’ús de les noves tecnologies entre els veïns i comerciants, amb cursos i tallers, i instal•lació de fibra òptica i wifi.
Creació de un centre de coworking
Construcció de naus industrials a parcel•les de propietat municipals per lloguer de necessitats d’empreses del municipi.

3.- AJUTS A LA RAMADERIA I AGRICULTURA

Suport a les iniciatives que demani el sector
Manteniment de camins rurals i sèquies legalitzades,en compliment d’acords adoptats per l’assemblea
Compra de la muntanya de Sallens per pastures i repoblació forestal
Legalització de la sèquia del Pla
Retirada de pneumàtics no utilitzats amb trasllat a planta de reciclatge homologada

4.- HISENDA

Control estricte de la despesa
Pressupost d’ingressos i despeses equilibrat

5.- PERSONAL

Es dimensionarà la plantilla, tan administrativa, tècnica com de la brigada, en funció de les necessitats reals per la gestió que es porti a terme.
Manteniment de les sol•licituds de subvencions que bonifiquin la contractació de personal.

6.- VENDA DE BÉNS PATRIMONIALS

Es rendibilitzarà el patrimoni amb la venda de parcel•les per construir
habitatges, generar serveis i nous equipaments.

7.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA EN TOTES LES ACTUACIONS

Màxima transparència en totes les actuacions municipals
Implicar als veïns en totes les actuacions municipals, fomentant la participació ciutadana i l’assistència als Plens
Manteniment de l’informatiu municipal trimestral i resum quadriennal
Potenciació de les xarxes socials i la pàgina web
Potenciació de l’ús de la web com a bústia de propostes i suggeriments

8.- SANITAT

Reobrir el consultori metge als nous Porxos de cal Fanxico
Oferir el servei de podologia als nous Porxos de cal Fanxico
Gestions amb el Servei Català de la Salut per millorar el servei
Organització periòdica de tallers i conferències de promoció de la salut per part de professionals del sector

9.- ENSENYAMENT

Col•laboració i suport amb l ’AMPA de l’Escola de Santa Cecília i de la llar d’infants l’Oreneta
Ajuts per l’escolarització a l’escola i a la llar d’infants
Ajuts per tots els estudiants menors de 25 anys escolaritzats a les comarques veïnes i universitats després d’haver finalitzat els estudis impartits a la nostra escola

10.- URBANISME

Construcció d’una nova plaça a l’entorn de cal Fanxico que sigui el centre neuràlgic del poble amb l’Ajuntament i els serveis dels porxos.
Construcció d’una nova plaça, aparcament públic i noves vivendes de protecció oficial al carrer Alcalde Bonet
Resoldre aparcament públic al nucli de Talltorta
Resoldre aparcament públic al nucli del Remei
Obertura del carrer Bonaventura Viader
Pont de Soler
Ponts de la carrerada
Anul•lació de la primera plaça d’aparcament del pàrking del carrer Agustí Manaut i col•locació jardinera i millora d’enllumenat a la mateixa via d’entrada
Rendibilitat de l’edifici de la escola vella
Arranjament carrer Camí Ral tram de Sant Galderic al Torrent dels Agustins
Desenvolupar pla parcial al costat de l’Escola, Poliesportiu i piscina (PPUBOL1)
Construcció de nau per ús de la brigada municipal a Les Esqueres

11.- MEDI AMBIENT

Manteniment de neteja màxima a tot el municipi
Millora i seguiment de la gestió de la depuradora
Planta biomassa
Subvenció i potenciació d’instal•lació d’energies renovables als habitatges municipals i privats
Instal•lació de punt de recàrrega per vehicles elèctrics
Subvenció pel canvi de companyia elèctrica
Estudiar possibilitat de construcció de instal•lació de central elèctrica

12.- RECOLLIDA DE RESIDUS

Conscienciació a tots els veïns de la importància de la recollida selectiva i de residus orgànics i rebuig
Conscienciació als propietaris d’animals de companyia en quan a l’obligació de mantenir la higiene dels mateixos pels carrers i jardins de la població

13.- AIGUA POTABLE

Creació de xarxa potable al nucli del Mas d’Aravó

14.- CULTURA

Trasllat del local social al porxos de cal Fanxico
Rehabilitació de la rectoria de Talltorta com a centre d’interpretació de l’església de Sant Climent i per activitats socials
Potenciació de la Fundació El Castellot i continuació de les excavacions en el jaciment arqueològic amb l’ajut de subvencions per part de la Generalitat i Diputació de Girona.
Dinamització del museu arqueològic Espai Ceretània
Divulgar les esglésies romàniques del poble, la barroca de Sant Climent de Talltorta i l’ermita del Remei.

15.- TURISME

Apostem pel desenvolupament dels recursos turístics i de patrimoni cultural i natural
Promoció del allotjaments turístics ubicats al municipi,restaurants, hotels i turisme rural.
Iniciar tràmits d’agermanament amb altres pobles per establir un lligam econòmic i turístic.
Arranjament tram de la Carrerada fins depuradora
Pas soterrat de la carretera N-260

16.- COMISSIÓ DE FESTES

Creació d’una comissió de joves pel actes i festes destinats a col•lectius joves i infantil
Creació d’una comissió pel actes i festes tradicionals
Coordinació entre ambdues comissions
Potenciació del Cicle de Jazz,Concert Jove i de festes i actes tradicionals

17.- ÀREA ESPORTIVA

Desenvolupament d’un complex esportiu en l’àmbit del Pla Parcial a la part posterior del poliesportiu.
Construcció de dues pistes de pàdel a l ‘urbanització de Sallens
Dinamització del poliesportiu i piscina per obtenir el màxim rendiment d’ambdues instal•lacions

18.- POLÍTIQUES D’INTEGRACIÓ I IMMIGRACIÓ

Promoure polítiques per resoldre situacions en funció de les necessitats que vagin sorgint

Bolvir,maig de 2019


Gràcies per la vostra confiança!


S'han rebut : 146 visites.